Važni datumi i prijava sudionika

Prijave se primaju od 1. veljače 2023.

Sudionici bez podneska dužni su svoje prijave poslati do 1. rujna 2023.
Sudionici s podneskom / posterom* dužni su svoje prijave i sažetke radova poslati do 3. travnja 2023.

*Sudionici mogu svoje radove izložiti i u obliku postera (visina 100 cm, širina 70 cm)

Sažeci i izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će poslana prijavljenim sudionicima do 15. svibnja 2023.

Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u knjizi sažetaka.

Prijave i sažeci radova šalju se putem obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Kongresa.

Svi pristigli sažetci bit će recenzirani prije konačnog prihvaćanja za izlaganje na Kongresu.

Radovi za izlaganje i posteri neće biti prihvaćeni ni uvršteni u program i knjigu sažetaka
Kongresa sve dok autori ne uplate predviđenu kotizaciju.

Akreditacije sa 7. hrvatskog geografskog kongresa u Čakovcu